Juridische informatie

The Royal Bank of Scotland plc (RBS) maakt deel uit van The Royal Bank of Scotland Group (de RBS Groep). Voor meer informatie over onze Groep van ondernemingen kunt u terecht op www.rbs.com en klikt u op ‘About us’.

Deze website is eigendom van en wordt onderhouden door RBS. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden (de Voorwaarden) die u aandachtig dient te lezen. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord wettelijk gebonden te zijn door deze Voorwaarden. Indien u deze Voorwaarden niet accepteert, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Deze website bevat informatie met betrekking tot certificaten die zijn uitgegeven en aangeprezen door RBS en andere leden van de RBS Groep.

Gebruik van de website

1. De informatie die wordt verstrekt op deze website of in enige mededeling die een link naar deze website bevat, is bedoeld voor persoonlijk gebruik en ter informatie. De informatie die wordt verstrekt op deze website is niet bedoeld voor distributie, of gebruik door, enig persoon of entiteit in enige jurisdictie in enig land waar zulke distributie of gebruik in strijd is met de wet- of regelgeving of er toe zou leiden dat enig lid van de RBS Groep wordt onderworpen aan enige registratievereisten binnen een dergelijke jurisdictie of land.

2. De distributie van enige informatie op deze website kan worden beperkt door de wet- of regelgeving van het land van waaruit u toegang verkrijgt tot deze website. Waar dergelijke beperkingen bestaan, dienen personen die vandaaruit toegang tot deze website verkrijgen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht nemen.

3. De op deze website genoemde diensten zijn bedoeld voor gebruik door inwoners van het land gespecificeerd op de relevante productpagina als zijnde de jurisdictie waarin de certificaten zijn aangeboden. Deze diensten zijn niet gericht noch bestemd voor gebruik door inwoners van enig andere jurisdictie. Inwoners van andere jurisdicties mogen niet handelen op basis van de informatie op deze website. In het bijzonder, maar niet beperkt daartoe, worden de diensten en certificaten genoemd op deze website niet aangeboden en zijn zij niet op een andere wijze beschikbaar in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen.

4. De informatie op deze website vormt geen financiële aanprijzing of marketingcommunicatie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

5. Deze “Uitsluiting van aansprakelijkheid”-bepalingen dienen aandachtig te worden gelezen aangezien zij onze wettelijke aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van deze website uitsluiten of beperken. Niets in deze Voorwaarden en in het bijzonder in de “Uitsluiting van aansprakelijkheid”-bepalingen sluiten onze aansprakelijkheid uit voor zover dit niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot overlijden, persoonlijk letsel of bedrog.

6. Onze verplichtingen en aansprakelijkheden jegens u voortvloeiend uit het regulatoire systeem van the Financial Services and Markets Act 2000 van het Verenigd Koninkrijk zullen wij niet uitsluiten of beperken door middel van deze Voorwaarden. Onze verplichtingen jegens u onder andere toepasselijke wet- of regelgeving zullen evenmin worden uitgesloten of beperkt voor zover deze niet mogen worden uitgesloten of beperkt op basis daarvan.

7. RBS heeft redelijke maatregelen genomen om de nauwkeurigheid en de volledigheid van de inhoud van deze website te verzekeren. Wij sluiten alle garanties, toezeggingen of verklaringen (expliciet of impliciet) zoveel mogelijk uit als toegestaan onder de toepasselijke wetgeving dat de website, inclusief maar niet beperkt tot de ingebouwde functies, zal worden bijgewerkt, dat de toegang tot de website ononderbroken of foutvrij zal zijn, dat gebreken zullen worden verholpen, of dat alle of een deel van de inhoud of de informatie, of de nauwkeurigheid, beschikbaarheid of volledigheid van de inhoud van de website of enig deel van de inhoud of informatie geschikt of beschikbaar is voor gebruik in enige jurisdictie. 

8. RBS accepteert geen enkele aansprakelijkheid op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid, wettelijke verplichting of anderszins (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving) die voortvloeien uit het gebruik van of de toegang tot deze website, waaronder, maar niet beperkt tot, fouten of onvolledigheden op de website of wanneer de website niet bereikbaar is.

9. De toegang tot en het gebruik van deze website is op eigen risico van de gebruiker en wij garanderen niet dat het gebruik van deze website of enige informatie gedownload van deze website niet zal leiden tot schade aan enige eigendom, of anderszins de risico’s van het internet beperken of uitsluiten, waaronder, maar niet beperkt tot, het verlies van data, computervirussen, spyware, kwaadaardige software, Trojaanse paarden en wormen. Verder aanvaardt RBS ook geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit de wijzingen aan de inhoud van deze website die door onbevoegde derden worden gemaakt.

10. De bovenstaande beperking of uitsluiting kunnen niet van toepassing zijn op u voor zover de toepasselijke wetgeving de beperking niet toestaat.

Persoonlijke gegevens

11. Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons privacy beleid.

Copyright

12. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, tenzij uitdrukkelijk toegekend, zijn voorbehouden. Reproductie in welke vorm dan ook van de inhoud van deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden tenzij het voor persoonlijk gebruik is.

Handelsmerken

13. Deze website bevat verschillende geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken die behoren tot The Royal Bank of Scotland Group plc en andere ondernemingen in de RBS Groep. Deze handelsmerken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ‘The Royal Bank of Scotland’-logo, ‘The Royal Bank of Scotland’ en ‘RBS’.

Advies

14. De inhoud van deze website is niet bedoeld als, noch bevat zij, enig financieel, investerings- of professioneel advies en niets op de pagina’s van deze website dient op enige wijze te worden beschouwd als een aanbieding of het aanbieden van financieel, investerings- of ander professioneel advies. Toegang tot de website of de informatiewinning van informatie vermeld op de website door een gebruiker betekent niet dat de gebruiker een cliënt wordt van enig lid van de RBS Groep.

Regulatoire informatie

15. RBS is geautoriseerd door the Prudential Regulation Authority en gereguleerd door The Financial Conduct Authority en the Prudential Regulation Authority. RBS is geregistreerd in The Register onder 121882. The Register kan worden geraadpleegd op www.fsa.gov.uk/register/home.do.

Wijzigingen aan de website

16. De inhoud van deze website, met inbegrip van deze Voorwaarden, zijn onderworpen aan verandering door RBS zonder kennisgeving en de RBS Groep is niet verplicht om verouderde informatie te verwijderen van de website of om deze informatie expliciet als verouderd aan te merken.

Telefoongesprekken

17. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.

Communicatie via internet

18. Om de veiligheid van haar systemen te kunnen waarborgen, haar personeel te beschermen en fraude en andere misdrijven te detecteren, behoudt de RBS Groep zich het recht voor alle internetcommunicatie, waaronder web- en e-mailverkeer, die haar domeinen in en uitgaan te monitoren. Monitoring omvat (zonder beperking) controles voor, maar niet beperkt tot, virussen en andere kwaadaardige codes, criminele activiteiten en onbevoegd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of informatie dat op enige wijze inbreuk kan maken.

Regulatoire informatie van het Verenigd Koninkrijk

19. Indien u niet tevreden bent met een product of dienst van RBS dan hebben wij een procedure voor klachtenafhandeling waarvan u gebruik kunt maken om zulke kwesties op te lossen.

20. De Bank is lid van The Financial Ombudsman Service. Indien u na het volgen van de procedures van de Bank nog steeds niet tevreden bent, kunt u de Ombudsman vragen om de klacht te beoordelen.

21. Meer informatie over The Financial Ombudsman Service is beschikbaar in een folder verkrijgbaar bij elke vestiging van de Bank of telefonisch. U kunt ook schrijven naar: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR of telefonisch +44 20 7964 0500.

Afdwingbaarheid

22. In het geval enige bepaling van deze Voorwaarden en de toegang tot deze website niet afdwingbaar is, zal het geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen en zal het worden vervangen door een afdwingbare bepaling die het dichtst bij de bedoeling van de niet-afdwingbare bepaling komt.

Toepasselijk recht

23. De Voorwaarden van deze website worden beheerst door het recht van Schotland en eventuele geschillen met betrekking tot deze website zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Schotse rechter.

Geregistreerde informatie

24. The Royal Bank of Scotland plc. is geregistreerd in Schotland onder 90312 bij 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB.